Általános Szerződési feltételek

Camp Offline tábor

Felhasználási Feltételek és a Szolgáltatásokra és
Termékekre vonatkozó általános szerződési feltételek

/- campoffline.info -/

Általános adatok:

Andrási Beáta (e.v.)
Székhely: 5742 Elek, Kiss Ernő u. 1.
Adószáma: 60929178-1-24
Internetes elérhetőség: info@campoffline.info

A jelen felhasználási feltételek (Felhasználási Feltételek) és a
Szolgáltatásokra és a Termékekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek
(ÁSZF) – továbbiakban együttesen Szabályzat Andrási Beáta (e.v.) (a
továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett campoffline.info (https://www.
campoffline.info/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások (Szolgáltatás, Termék megrendelés, Weblap
vagy campoffline.info) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
I. A Felhasználási Feltételekre valamint az Általános
Szerződési Feltételekre vonatkozó közös szabályok:
1. A Szabályzatot a Szolgáltató internetes honlapján (campoffline.info) a
nyitóoldalon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen
közzéteszi.
2. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosítást
követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a
Szabályzat módosítását.
3. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki
a campoffline.info bármely szolgáltatását igénybe veszi illetve amennyiben
Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi.
4. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével
illetve campoffline.info bármely Szolgáltatásának megkezdésével elfogadja a
jelen Szabályzat feltételeit.

5. A campoffline.info internetes oldalon megtalálható valamennyi egyéb
tájékoztató (pl.: Adatkezelési Szabályzat) a Szabályzat részét képezik és
kötelezőek minden Felhasználóra.
6. A Facebook.com weboldal bármely, a Weboldalhoz kapcsolódó
szolgáltatására a Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek
(is) vonatkoznak.
II. A Weboldal legfontosabb jellemzői és elemei:
1. A Weboldal célja a teljesség igénye nélkül a Felhasználók szubjektív
szemszögből történő tájékoztatása illetve szolgáltatás bemutatása olyan
témakörökben, amelyek iránt a felhasználók fokozott érdeklődést mutatnak, a
Campoffline Digitális Detox Tábor bemutatása, népszerűsítése.
2. A Weboldal lényege a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megjelölt
harmadik személyek szerzői jogi védelme alatt álló tartalom hozzáférhetővé
vagy elérhetővé tétele.
3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a campoffline.info bármely tartalmi
elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy
megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa,
azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen
el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.
4. A Felhasználó a campoffline.info weboldalon található hírlevél
feliratkozással hozzájárulását adja, hogy Szolgáltató részére további
információkat tartalmazó e-maileket küldjön (hírlevél, ingyenes e-kurzus).
5. A hírlevélről, ingyenes e-kurzusról történő leiratkozásról lehetőséget biztosít
az ezekben foglalt e-mail címen.
III. Szerződés megkötésének általános szabályai:
1. A nem írásban (elektronikus úton) történő szerződéskötés során legalább a
következő feltételekben állapodnak meg a felek:
a.) A Jelentkező neve, lakóhelye, a Jelentkező által elektronikus úton
megadott Kereszt- és Vezetéknév valamint a Jelentkező által megadott cím,
b.) az igényelt szolgáltatás(ok) megjelölése, tartama,
c.) a szolgáltatások díja, a nyújtott kedvezmények mértéke, a felmondás
jogkövetkezménye,
d.) Megrendelői nyilatkozatok az adatkezeléssel, szolgáltatói
marketingtevékenységgel, e-mailben küldhető szolgáltatói értesítésekről,

e.) az elállás feltételei,
b)-e) pontban foglaltakra A campoffline.info weblapon található információk, a
jelen szabályzat és az Adatkezelési szabályzat Szolgáltatásra vonatkozó
rendelkezés vonatkoznak
f.) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: A Szolgáltató illetve a
Megrendelő által megadott elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám),
g.) a szerződéskötés időpontja: A szerződéskötés időpontja a Szolgáltatás
megrendelésének időpontja,
h.) a felek által fontosnak tartott egyéb, a szerződés létrejöttével és az igényelt
szolgáltatással összefüggő kérdések,
2. A szerződés
a.) jelenlévők között írásban tett szerződéses jognyilatkozatok esetében az
egyedi szerződés aláírásával,
b.) elektronikus út (online) esetén az on-line tett szolgáltatói ajánlat
elfogadásával („Megrendelés/Jelentkezés” gombra klikkeléssel), jön létre.
IV. Szolgáltatásokra vonatkozó Szerződési Feltételek
(Táborok, Rendezvények, Családállítás):
1. JELENTKEZÉS: A Tábororra, Rendezvényre campoffline.info weboldalon
történő jelentkezés beérkezése után a regisztráció sikerességéről
visszaigazoló e-mailt küldünk.
1.1. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a táborok, rendezvények teljes díjának
összegét valamint a információt a díjbekérő kiállításáról. Amennyiben a
megrendelt szolgáltatás ellenértéke a fizetési határidőig nem érkezik meg a
Táborokra, Rendezvényekre történő regisztrációt automatikusan töröljük. A
végszámlát a részvételi díj beérkezését követően a jelentkezés során a
Felhasználó által megadott e-mail címre elektronikusan kézbesítjük.
1.2. Amennyiben 12 órán belül nem érkezik meg a jelentkezést visszaigazoló
e-mail, célszerű felvenni a Szolgáltatóval a kapcsolatot a 06-30/44-777-20-as
telefonszámon vagy az info@campoffline.info e-mail címen. A jelentkezés a
részvételi díj befizetésével válik érvényessé.
1.3. A Szolgáltató a Szolgáltatásokra történő regisztráció során külön
jelölőnégyzet biztosít a Felhasználó számára az Általános Szerződési
Feltételek elfogadására.

1.4. Felhasználó a jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett hozzájárulását adja
meg, hogy a Táborok és Rendezvények során üzletszerzési illetve marketing
célból Szolgáltató jogosult róla kép- és videó felvételt rögzíteni, a Táborok
látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a szolgáltató felé semmilyen
igényt.
2. RÉSZVÉTELI DÍJ:
2.1. A Rendezvény részvételi díja tartalmazza a Rendezvényre történő
belépés és részvétel költségét.
2.2. A Tábor részvételi díja tartalmazza a belépés, részvétel, a sátorhely illetve egyéb kiegészítő szolgáltatások wellness költségét a campoffline.info weboldalon található részletezés szerint.
A részvételi díjon felül több választható szolgáltatásra, illetve választható ellátásra (ebéd, teljes ellátás) kiterjedő részleteit Szolgáltató a campoffline.info weboldalon teszi közzé.
Szolgáltató jogosult a Tábor időtartama alatt a Tábor idejére meghirdetett programok tartalmát és helyszínét módosítani (pl. időjárási viszonyoknak megfelelően).
3. LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
-14 NAP: A részvétel lemondása csak írásban lehetséges info@
campoffline.info e-mail címen, legkésőbb a Tábor, Rendezvény előtt 14
nappal. Ennek elmulasztása esetén a jelentkező a teljes részvételi díjat
köteles megtéríteni. A Tábor, Rendezvény napját megelőző 14 nappal
korábban, a kizárólag írásban lemondott tréningek esetén, a már kifizetett
részvételi díj egy éven belül felhasználható egy következő alkalomra
meghirdetett, eredetivel azonos Táborra, Rendezvényre.
5-13 NAP: Az 5-13 napon belül, írásban lemondott programok tekintetében a
részvételi díj 30%-a kerül a Megrendelő részére visszautalásra.
0-4 NAPON BELÜL, vagy LEMONDÁS NÉLKÜLI MULASZTÁS: A 0-4 napon
belül, írásban lemondott programok tekintetében vagy lemondás nélkül a már
befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség.
3.1. Amennyiben a meghirdetett program a Szolgáltató lemondása miatt hiúsul
meg, akkor részvételi díj 100%- a a befizető bankszámlájára visszautalásra
kerül. A részvételi díjak visszautalása az eredeti számla kézhezvételét követő
8 napon belül történik meg, hacsak a Megrendelő úgy nem rendelkezik, hogy
a már kifizetett összeget beszámíttatná konzultációra, egy másik tréningre
vagy a campoffline.info weboldalon található termékek megvásárlására. Az
ilyen igényekről minden esetben írásos megállapodás szükséges.

V. Táborra, rendezvényre történő jelentkezések és
termékmegrendelések visszautasítása:
6.1. A Szolgáltatónak joga van visszautasítani minden olyan jelentkezést vagy
termékmegrendelést – ideértve a már kifizetett megrendeléseket és
jelentkezéseket is -, amely üzleti érdekeit sértheti
6.2. A már kifizetett, de utólagosan visszautasított megrendelések és
jelentkezések esetében a Szolgáltató a teljes összeget az eredeti számla
visszahívása, majd annak kézhezvétele utáni 5 banki munkanapon belül
visszatéríti a befizető részére. Ezen döntés jogát a Szolgáltató fenntartja, a
törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet.
VI. Adatvédelem
Az campoffline.info oldalainak használati feltételei és az oldalak
használatának jogi szabályozása
Jelen honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott
anyagokat a szerző Andrási Beáta ev. (a továbbiakban: „Szerző”) kizárólag
tájékoztatás céljából teszi közzé. A szerző weboldalainak böngészésével a
felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket.
A Szerző a jelen kiszolgálón (továbbiakban „kiszolgáló”) megjelenő
dokumentumok (továbbiakban „oldalak”) használatának jogát csak azzal
engedélyezi, hogy a felhasználó tudomásul veszi:
 Az e kiszolgálón megtalálható oldalak kizárólag az ismeretszerzés
megvalósíthatóságát szolgálják.
 Az e kiszolgálón található oldalakat a felhasználó nem jogosult
módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.
 Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári
jogi következményekkel jár.
 A jelen webhely elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik,
amelyeknek értelmében a webhely elemei sem egészükben, sem
részben nem másolhatók. A jelen webhely egyetlen logója, grafikája,
hangja vagy képe nem másolható és nem továbbítható a Szerző
előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 Az campoffline.info domain szerzői jogi védelmet élvez, jogi oltalomban
részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Szerző,
azaz a domain tulajdonosának előzetes írásos hozzájárulásával
lehetséges.
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg,
kép, hang, videó, animáció stb.) szerzői jogvédelem alá esik, csak a Szerző
tájékoztatása, illetve előzetes írásbeli engedélyével használható fel, az alábbi
feltételek szerint.

Nem kell engedély, azonban a Szerző írásbeli tájékoztatása szükséges az
alábbiakhoz:
a) Idézés
Az idézésnek meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak. Idézés
esetén – forrás megjelöléssel – kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál
megfelelő oldalára.
b) Teljes cikk átvétele, az alábbi feltételekkel:
Az oldalon megjelent írások előzetes írásbeli engedély nélkül átvehetők,
amennyiben a tartalom minden eleme változatlan marad, beleértve a
szöveget, a szövegkiemeléseket, a képeket, azok elhelyezését, valamint a
szövegben elhelyezett hivatkozásokat is. Tartalomátvétel esetén kérünk
rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára.
A Szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges az alábbiakhoz:
a) Tartalom átvétele módosítással
Amennyiben a felhasználó a tartalom átvételénél a szövegben, annak
strukturálásában, a belső hivatkozásokban vagy a képekben bármilyen
módosítást kíván végrehajtani, azt csak a Szerző előzetes írásbeli
engedélyével teheti meg, jelezve a Szerző számára az elvégezni kívánt
módosításokat.
b) Teljes vagy részleges tartalom átvétele hivatkozás elhelyezése nélkül
Az oldalon található tartalom átvétele az eredeti tartalomra való hivatkozás
elhelyezése nélkül csak a Szerző előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
c) Átvett tartalom beágyazása
Az átvenni kívánt tartalom nem önálló egészként, hanem egy másik
tartalomba ágyazva, annak részeként történő közléséhez a Szerző előzetes
írásbeli engedélye szükséges. Az engedély megkérésekor kérjük feltüntetni a
felhasználás célját és módját.
d) Tartalom átvétele kereskedelmi célból
A Szerző írásos engedélye nélkül tilos jelen webhely tartalmát akár nyílt, akár
zárt adatbázisba lementeni, továbbá a tartalmát kereskedelmi célra
felhasználni, vagy azt terjeszteni.
A Szerző fenntartja a jogot, hogy honlapját bármikor módosítsa, vagy
átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. A Szerző nem
garantálja a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát, illetve
hibamentességét. A Szerző kizárja felelősségét a honlapon található linkkel
kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért.

A Szerző nem vállal semmilyen felelősséget az ezen a kiszolgálón
megjelentetett oldalakon található információk, grafikák, ábrák, képek,
összességében művek bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden
dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a “jelen állapotában”, minden
szavatosság nélkül helyez el, és azok előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
A Szerző nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen,
különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt
hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ
elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat).
Az oldalak tartalmának a többszörözéséhez, más oldalakon való
közzétételéhez, bármilyen célból történő felhasználáshoz a következő e-mail
címen tudja a felhasználó a Szerző előzetes hozzájárulását kérni: info@
campoffline.info

Top