Adatkezlési Nyilatkozat

Camp Offline tábor

campoffline.info
1. A TÁJÉKOZTATÓ ALKALMAZÁSA

A jelen tájékoztató (“Teljes Adatkezelési Tájékoztató“) Andrási Beáta e.v. (Székhely: 5742 Elek, Kiss Ernő u. 1., Adószám: 60929178-1-24), mint önálló adatkezelő adatkezelési gyakorlatát mutatja be az Ön Személyes Adataival kapcsolatosan. Az Adatkezelő elkötelezett az ön Személyes Adatai védelme mellett. A Teljes Adatkezelési
Tájékoztató célja annak bemutatása, hogy az Adatkezelő a tevékenysége
során miként gyűjti össze, kezeli és használja fel az életvezetési tanácsadások
alkalmával a tanácsadások megszervezésével, lebonyolításával és
koordinálásával az érintett (a továbbiakban: “Felhasználó “) személyes
adatait.
Az adatok kezelésével összefüggésben Andrási Beáta e.v
/továbbiakban, mint Szolgáltató/ mint adatkezelő ezúton tájékoztatja
a https://campoffline.info/ (továbbiakban: Weboldal) látogatóit a weboldal
működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról,
az adatkezelő személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében
követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett
szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai
gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Ön, mint Felhasználó a Weboldal használatával, valamely
szolgáltatásának igénybevételével, a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési
illetve marketing célú megkeresésre (pl. hírlevélre, ingyenes e-kurzusra)
történő regisztrációval, illetve ezek kezdeményezésével hozzájárul, hogy
személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Szabályzat
rendelkezései szerint kerüljön sor.
I. Adatkezelő, adatfeldolgozó
Weboldal szolgáltatásai
Adatkezelő: Andrási Beáta e.v.
Székhely: 5742 Elek, Kiss Ernő u. 1.
Adószám: 60929178-1-24
Ügyfélszolgálati email cím: info(kukac]campoffline(pont]com

II. Fogalmak
Az Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell
értelmezni.
Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az
érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -,
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Különleges adat: A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre,
az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó
személyes adat,
1. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes
adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Egészségügyi adat: Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 3.
§ értelmében az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére,
valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára
vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi
ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat;
továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló
mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás),
illetve a GDPR 4. cikk 15. pontja alapján: egy természetes személy testi
vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a
természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy
egészségi állapotáról.
Pszichológiai adat: Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és
a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexe 5.1.2.
pontjában foglaltaknak megfelelően a különleges adatoknak azon kategóriái,
amelyek különösen az érintett értelmi és lelki állapotára, viselkedésmódjára,
örökbefogadó szülői, nevelőszülői, gyámi, gondnoki feladatok ellátására,
illetve e feladatok ellátására való alkalmasság kizárására,
pályaalkalmasságára, illetve a pályaalkalmasság kizárására, kóros
szenvedélyére vonatkozó, illetve észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy
származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat
befolyásoló mindennemű adat (pl. családi környezet, foglalkozás.)

Biometrikus adat: Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési
jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert
személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy
egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.
Érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését
adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre
kiterjedő – kezeléséhez;
III. Adatkezelés céljai
– A táborra való jelentkezés
– A táborozókkal való kapcsolattartás
– Weboldalon való regisztráció során illetve telefonos egyeztetés során: az
email cím és telefonszám segítségével a kapcsolatfelvétel megteremtése és a
kapcsolattartás.
– Weboldalon való „ügyfélvélemény” megjelenítése esetén: az érdeklődők,
honlapra látogatók tájékoztatása a szolgáltatásban foglalt lehetőségekről,
mások személyes tapasztalatai által az általuk elérhető célok pontosítása,
érdeklődés felkeltése, az érintett ügyfelek hozzájárulásával.
– Táborra jelentkezés esetében az adatokat tájékoztatáshoz illetve a
fizetéshez és számlázáshoz /számlázz.hu saját GDPR-t
tartalmaz/ használjuk fel.
– Hírlevél küldéshez szükséges email cím tájékoztatás, tanítás céljából a
/Webgalamb rendszer saját GDPR-t tartalmaz/.
– A regisztrációs adatok és a Felhasználói Tartalmak kezelésének célja a
Weboldal szolgáltatásainak nyújtása és ennek keretében: a Felhasználók
azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, illetéktelenek
személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; a Felhasználói
jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások)
azonosítása; a Felhasználóval való kapcsolattartás; a
Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés; a Weboldal
szolgáltatásainak fejlesztése.

– A Felhasználó a regisztráció során hozzájárulhat személyes adatai reklám
tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl.
hírlevél, ingyenes e-kurzus) céljából való felhasználásához.
IV. Adatkezelés elvei, jogalapja
A táborszervezési folyamat megszervezésével, és a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
kapcsolattartás az érintettel GDPR6. cikk (1) bekezdés (b) pontja) alapján.
A Szervező elsőbbséget élvező jogszerű érdeke az érdeklődői kérdések
megválaszolása érdekében, a szolgáltatásaink magas minőségét és a
tevékenysége jogszabályoknak való megfelelésének ellenőrzése, továbbá a
jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése és védelme céljából a GDPR 6.
cikk (1) bek. f) pontja alapján.
Korábbi jogalapok
1.) A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos
adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az
adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal
és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak
megfelelően kezeli.
2.) A Weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés
során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes
hozzájárulásán alapul.
3.) A Felhasználó a hozzájárulást a hírlevélre, ingyenes-e kurzusra történő
regisztrációval illetve a Weboldalon található bármely szolgáltatás
igénybevételével adja meg.
4.) A Felhasználó a hozzájárulást a Weboldalon meghirdetett szolgáltatások
valamint infotermékek vonatkozásában azok megrendelésével adja meg.
5.) A Szolgáltató a Szolgáltatásokra történő regisztráció során külön
jelölőnégyzet biztosít a Felhasználó számára, a Felhasználó kifejezett
hozzájárulásának biztosítására.
5.1.) Felhasználó a jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett hozzájárulását adja
meg, hogy a Táborok és Rendezvények során üzletszerzési illetve marketing
célból Szolgáltató jogosult róla kép- és videó felvételt rögzíteni, a Táborok
látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a szolgáltató felé semmilyen
igényt.
6.) A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a
Szolgáltató a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a
Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
7.) Szolgáltató a tevékenysége és az adatkezelése során tudomására jutott

különleges adatot a 2011. CXII. törvény 5.§ (2) törvényben meghatározottak
szerint kezeli, többek között amennyiben az adatkezeléshez az érintett írásban
hozzájárul.
V. Kezelt adatok köre
I.sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok (kezelt adat,
adatkezelési célok):
1. A Felhasználó neve:az érintett azonosítását, a regisztráció során a
kapcsolatfelvételt szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt
valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.
2. A Felhasználó lakcíme: az érintett azonosítását és a kapcsolattartást
illetve a rendelt termék megküldését szolgálja az adatkezelés céljai
pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.
3. A Felhasználó elektronikus elérhetősége (e-mail): az érintett
azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt és a
kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt
valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.
4. Az Felhasználó telefonszáma: az érintett azonosítását, a regisztráció
során a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés
céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában
5. Ügyfél születési ideje: az Ügyfél beazonosíthatósága érdekében, az
adatminőség biztosítása érdekében kezeli az Adatkezelő.
6. Az Ügyfél aláírása: az Ügyfél aláírását az adatok minőségének
biztosítása céljából kezeli az Adatkezelő
7. kategóriába tartozó személyes adatok (különleges személyes
adatokat is tartalmaz – kezelt adat, adatkezelési cél)
8. Élettörténeti Adatok: A weblapra történő vélemények esetében pl
foglalkozás, életkor.
9. Fénykép, biometrikus adat: Az ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos
véleménye megosztásakor, melynek weboldalon való feltüntetéséhez
hozzájárul, a hitelesség igénye miatt, fényképet mellékelhet
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó
tartozik felelősséggel.
A hírlevélre valamint történő regisztráció szükséges feltétele az alábbi adatok
kezeléséhez adott hozzájárulás: email cím, keresztnév.

VI. A jogos érdekeken alapuló adatkezelések
Adatkezelés célja (Adatvédelmi szabályzat szerinti), Jogos érdek-
mérlegelési teszt
Az Ön kérdéseinek megválaszolása: Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik
az adatkezeléshez annak érdekében, hogy az Ügyfelek és érdeklődők
kérdéseire vagy hozzászólásaira válaszoljon. Ugyanis létfontosságú, hogy
foglalkozzon az ügyfelek és érdeklődők megkereséseivel, ha azoknak
kérdésük van, hiszen mind az ügyfelekben, mind pedig az érdeklődőkben a
bizalmat így fenn tudja tartani. Ha az ügyfelek, vagy érdeklődők egy kérdéssel
felveszik a kapcsolatot az adatkezelővel, az adatkezelő okkal várhatja el, hogy
adatainak kezelése a válaszadás megkönnyítése miatt történik.
Az ügyfél I. sz. kategóriába tartozó személyes adatainak kezelése jogi
igényeinek előterjesztése, érvényesítése és védelme céljából: Az adatkezelő
jogos érdeke a tanácsadási tevékenységből eredő megbízási díj, mint a
szerződésből eredő esetleges igényérvényesítés.
VII. Adatkezelés időtartama
Adattárolás az adatok törlésének határideje:
Az I. sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok esetén:
Minden olyan dokumentum, amely gazdasági esemény megtörténtét
dokumentálja a Szolgáltató és az Felhasználó között, az számviteli
bizonylatnak minősül, a Szervező a mindenkor hatályos adó- és számviteli
szabályokban meghatározott őrzési időig tárolja.
A szükséges mértékű, célhoz kötött adatkezelés e tekintetben a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése érelmében alapján 8
évig kerül megőrzésre. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen a
szerződések, számlák, bizonylatok, vizsgálatok dokumentumai.
Az adó megállapításához szükséges dokumentumok esetén az adó
megállapításához való jog elévülési idejéig ( a 2017. évi CL. törvény –Art. 78.
§ (3) bekezdésében meghatározott ideig) kezeli az Ön adatait.
Ha az adatokra számviteli szempontból nincs szükség, az adatok az érintettel
fennálló jogviszony megszűnését követően legfeljebb a polgári jogi elévülés
idejéig kerülhetnek kezelésre, amennyiben a személyes adatok a polgári jogi
elévülés idejéig kezelésre kerülhetnek, ha a Szolgáltató valamely jogi igénnyel
rendelkezik a Szolgáltató szemben vagy ha a Felhasználó érvényesít jogi
igényt a Szervezővel szemben. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:22. § alapján 5 év múlva törlésre kerülhetnek.
A II. sz. kategóriába tartozó, kezelt különleges adatok esetén:
A tábor fennállása során felvételre és egyéb módon kezelésre kerülő
különleges adatok az ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján az ügyfél írásbeli
hozzájárulásának visszavonásáig, adattörlési kérelmének teljesítéséig, vagy a
tábor lezárulásáig kerülnek kezelésre.

A Szolgáltató a Felhasználó regisztráció véglegesítése hiányában 48 óráig
kezeli az adatot, ezt követően az adat automatikusan törlésre kerül.
A Szolgáltató a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes
adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú
megkeresés céljából (hírlevél, ingyenes e-kurzus).
A Weboldal szolgáltatásainak megszűnése illetve a regisztráció
megszüntetése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési
illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás
visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként (pl. hírlevél,
ingyenes e-kurzus, stb.) – külön-külön szükséges visszavonni.
A Szolgáltató az info(kukac]campoffline(pont]com e-mail címre küldött
panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 3 hónapig
tárolja, majd törli –a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések
kivételével.
VIII. Ki fér hozzá az adatokhoz?
A tábor megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban az Ön adataihoz a
Szolgáltató, mint önálló adatkezelő személyesen rendelkezik hozzáféréssel.
A szervezési szerződéses jogviszony vonatkozásában a tanácsadó könyvviteli
feladatokat megbízás alapján, adatfeldolgozási szerződéses viszonyban ellátó
adatfeldolgozója látja el.
Az adatfeldolgozó (könyvelő) személye, elérhetőségei:
---

IX. Milyen adatbiztonsági intézkedések kerülnek
alkalmazásra?
Az adatkezelő a papíralapú dokumentumokat a székhelyen elkülönítetten
tárolja.
Az adatkezelő munkatevékenységre használt laptopja, biztonsági mentés
céljából használt külső adathordozó, minden esetben jelszóval védett.
X. Az adatkezelő milyen egyéb kötelezettsége biztosítja
az ön különös személyes adatainak bizalmasságát?

Minden szükséges intézkedést megteszünk a kezelt személyes adatoknak a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés,
sérülés, megsemmisülése elleni védelméért.
XI. Weboldallal kapcsolatos adatkezelés
A vállalkozás a fentebb olvasható adatkezelési szabályzatát a weboldal
látogatása során a következő lényeges információkkal egészíti ki, összesítve
egy pontban a kizárólag a weboldal látogatása során történő adatkezeléssel
kapcsolatos információkat.
A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
(1) A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró
információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző
visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával –
kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek)
révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a
honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően
kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló
magatartásával.
(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat
automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy
szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás
személyes adatkezelést e körben nem folytat.
Regisztráció
(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció esetén az érintett hozzájárulása,
amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „regisztráció, jelentkezem,
feliratkozom” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak
kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.
(2) Az érintetti kör regisztráció esetén: minden olyan természetes személy, aki
a Vállalkozás honlapján regisztrálni kíván és hozzájárulását adja személyes
adatainak kezeléséhez.
(3) A kezelt adatok köre jelentkezés esetén: név, e-mail cím, telefonszám
számlázási cím
(4) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés
előkészítése végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása
érintett részére, vállalkozó ezen adatok segítségével létesít kapcsolatot
ügyfelével, egyezteti vele a találkozók tartalmát és feltételeit

(5) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) regisztráció esetén:
a Vállalkozás vezetője
(6) Az adatkezelés időtartama regisztráció esetén: az érintett kérelmére
történő törlésig.
(7) Az érintett kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését.
Vélemények, ügyfelek tapasztalatai
(1) Vállalkozó ügyfelei kifejezett és egyértelmű hozzájárulásával honlapjain
időközönként nyilvános vevői véleményeket jelenít meg, mely vélemények
megosztása és közlése nem képezi vállalkozó és ügyfelei együttműködésének
szükséges és szerves részét.
(2)Az érintett kör vélemények megjelenítése esetén: minden olyan
természetes személy, aki a vállalkozóval kötött együttműködést követően
beleegyezése után, saját akaratából megossza tapasztalatait a szolgáltatás
sikerével, eredményességével kapcsolatban
(3)A kezelt adatok köre vélemények megosztása esetén: név, életkor,
fénykép, élettörténeti adat
(4)Az adatkezelési cél vélemények megosztása esetén: az érdeklődők,
honlapra látogatók tájékoztatása a szolgáltatásban foglalt lehetőségekről,
mások személyes tapasztalatai által az általuk elérhető célok pontosítása,
érdeklődés felkeltése
(5)Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) vélemények
megosztása esetén: a weboldal látogatói
(6)Az adatkezelés időtartama vélemények megosztása esetén: az érintett
kérelmére történő törlésig.
(7)Az érintett kérheti az általa megosztott vélemény törlését.
Cookie
1.) A Cookie alkalmazása a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával
visszautasítható, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó
nem fogja tudni használni a Weboldal összes funkcióját.
2.) A Szolgáltató a Weboldal működéséhez külső társaságokat vesz igénybe,
akik a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységük.
3.) A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics, Google Adwords, Google
Tag Manager, Facebook szolgáltatását használja. A Google Inc. és a
Facebook cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés
céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weboldal használatának
elemzését. Ezen Társaságok által gyűjtött információkat a
fentiekkel összefüggésben (beleértve a Felhasználó IP-címét) a külső a
Szolgáltatótól független szerverein tárolja.
XII. Melyek az ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?
Az Ön Jogai: Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit
az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák meg): (i) Hozzáféréshez
való jog, melyet az Érintett kérelmezhet az adatkezelőtől; (ii) Helyesbítéshez
való jog; (iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog); (iv) Az adatkezelés
korlátozásához való jog; (v) Az adathordozhatósághoz való jog (vi)
tiltakozáshoz való jog (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást,
valamint az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogokat), illetve a
(vii) panaszhoz való jog. A jogait az Érintett úgy gyakorolhatja, hogy
közvetlenül kapcsolatba lép az adatkezelővel annak fent meghatározott
elérhetőségei útján.
Alább további információkat talál azon jogairól, amelyek a GDPR hatálya alá
tartozó esetekben megilletik Önt.
(i) Hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy
személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést
kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az
adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy
címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték
vagy közölni fogják.
Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól.
További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló,
ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.
(ii) Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan
személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult lehet
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok
kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.
(iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre
vonatkozó személyes adatokat, és kötelesek lehetünk arra, hogy az ilyen
személyes a töröljük.

(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk személyes
adatai kezelését. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat
kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.
(v) Az adathordozhatósághoz való jog
Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által
rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályoznánk.
(vi) A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes Adatainak az Adatkezelő
által történő kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezelő
nem kezelheti tovább az Ön Személyes Adatait. Amennyiben Önt megilleti a
tiltakozáshoz való jog, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön Személyes Adatait
nem kezeli tovább az adatkezelő ilyen célokból. E jog gyakorlása nem jár
költségekkel.
Ez a jog nem illeti meg Önt, azon adatok tekintetében amennyiben a
Személyes Adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele,
vagy már megkötött szerződés teljesítése érdekében szükséges
(vii) Panaszhoz való jog: Ön panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
(7)Az érintett kérheti az általa megosztott vélemény törlését.
XIII. Más honlapokról beágyazott tartalmak
A Weboldalon szerepelnek olyan hivatkozások (linkek), amelyek – kattintás
útján – más adatkezelő által üzemeltetett Weboldalakra viszik Önt. A külső
forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha a
Felhasználó meglátogatta volna a beágyazott tartalom forrásául szolgáló
honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról,
cookie-kat vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a
beágyazott tartalommal kapcsolatos Felhasználói viselkedést, ha a
Felhasználó rendelkezik Felhasználói fiókkal és be van jelentkezve az oldalra.
Ezek az oldalak nem állnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért az
Adatkezelő az ezen oldalakon szereplő tartalomért semmiféle felelősséget
nem vállal.

Top